VŠEOBECNÉ DODACIE PODMIENKY
________________________________________

1. CENY

Ceny sú stanovené vrátane DPH pre fyzickú aj právnickú osobu v cenníku zmluvných cien
čistenia. Platí sa vopred pri objednaní zákazky, ako záloha za služby. Pri sortimente, ktorý nie
je v cenníku uvedený, sa ocenenie realizuje priradením k najbližšej zodpovedajúcej položke.

2.DODACIA LEHOTA

Služby sú realizované v základnej lehote najneskôr do 5 pracovných dní, alebo v zmysle
dohody aj skôr.

3. STOJNÉ

Ak si zákazník nevyzdvihne vyčistenú zákazku v dohodnutej lehote, organizácia je po uplynutí
30 dní odo dňa kedy bola zákazka podľa dodacej doby pripravená k vyzdvihnutiu za stojné
účtovať zákazníkovi za každý deň omeškania vyzdvihnutia zákazky 0,15 centov euro za kus.

4. PREDAJ NEVYZDVIHNUTÝCH ODEVOV

Ak si zákazník nevyzdvihne vyčistenú zákazku do 6 mesiacov odo dňa kedy bola zákazka
pripravená na vyzdvihnutie, má organizácia právo zákazku predať alebo s ňou inak naložiť
v súlade s Občianskym zákonníkom.

5. STRATA PRIJÍMOVÉHO DOKLADU

Ak stratí zákazník príjmový list na základe ktorého bola zákazka prijatá, je organizácia
oprávnená účtovať za vyhľadanie každej zákazky prirážku vo výške 1.-euro. Výdaj zákazky sa
musí realizovať až po predložení preukazu totožnosti zákazníka.

6. REKLAMAČNÝ PORIADOK

Na čistenie sú prijímané iba nepoškodené zákazky. Poškodené zákazky sú prijímané len podľa
posúdenia pracovníka prevádzky. Z hygienických dôvodov je možné podľa posúdenia
pracovníka prevádzky zákazku neprezvať. Viditeľnú vadu je potrebné reklamovať ihneď pri
preberaní zákazky, inak reklamáciu nie je možné uznať. Termín vybavenia reklamácie je 30
kalendárnych dní. Zákazník musí dokázať, že konkrétna reklamovaná zákazka bola spôsobená

vinou čistiarne. Reklamačné, škodové jednanie a náhrada škody sa realizuje v súlade §420
a nasl. Ustanoveniami Občianskeho zákonníka.

7. ZAOKRÚHLENIE

Pri cenách stanovených za m² sa celkový rozmer zaokrúhľuje na celé metre smerom hore.

8. DETSKÉ ODEVY

Za ceny detských odevov sa účtuje 50% ceny čistenia podľa platného cenníka.

9. ZMLUVNÝ VZŤAH

Odovzdaním zákazky a prevzatím príjmového lístku vzniká zmluvný vzťah medzi zákazníkom
a organizáciou. Na príjmovom lístku musia byť uvedené údaje o akú službu sa jedná, dátum,
cena, číslo zákazky a popis zvád.

Kontakt

Adresa prevádzky

Obrancov mieru 350,

018 41 Dubnica nad Váhom

Reklamačný poriadok

Všeobecné dodacie podmienky

Fakturačné údaje