REKLAMAČNÝ PORIADOK

Spoločnosť OLBL, s.r.o., so sídlom: Obrancov mieru 350, 018 41 Dubnica nad Váhom, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, odd.: Sro, vložka č.:39344/R (ďalej len „Čistiareň odevov“) vydáva v zmysle zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa tento reklamačný poriadok.

1. Reklamačný poriadok upravuje podmienky, spôsob a miesto vybavovania reklamácii a tiež vzájomné práva a povinnosti Čistiarne odevov a spotrebiteľa v rámci reklamačného konania. Každý spotrebiteľ (ďalej len „zákazník“) má právo uplatniť u Čistiarne odevov reklamáciu poskytnutej služby.
2. Zákazník môže uplatniť reklamáciu v tej prevádzkarni Čistiarne odevov, kde mu bola služba poskytnutá alebo písomne zaslaním listu do sídla spoločnosti OLBL, s.r.o., Obrancov mieru 350, 018 41 Dubnica nad Váhom. Poverený zamestnanec na vybavovanie reklamácií prítomný v prevádzke, alebo je možné uplatniť reklamáciu u konateľa spoločnosti.
3. Zákazníkom sa rozumie akákoľvek fyzická či právnická osoba, ktorej Čistiareň odevov poskytuje služby. Ak zákazník usúdi, že služby poskytované Čistiarňou odevov sú nevyhovujúce alebo bude mať k vykonávaniu služby iné výhrady, je oprávnený uplatniť tieto svoje výhrady (ďalej len „reklamácie“) v Čistiarni odevov.
4. Pod pojmom reklamácia sa rozumie uplatnenie nároku zákazníka na preverenie správnosti, kvality alebo rozsahu poskytovanej služby Čistiarne odevov. V súlade s §653 ods. 2 Občianskeho zákonníka organizácia zodpovedá za chyby, ktoré má vykonaná úprava pri prevzatí veci zákazníkom, ako aj chyby, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci v záručnej lehote.
5. Za reklamáciu sa nepovažuje sťažnosť zákazníka, ktorá súvisí s neplnením alebo vadným plnením povinností tretej osoby, podnet zákazníka na zlepšenie služieb alebo iná žiadosť, ktorej predmetom nie sú služby alebo činnosť Čistiarne odevov (ako napríklad nestála farebnosť odevu, mechanické poškodenie odevu, opotrebované časti odevu bežným nosením, použitie nekvalitných lepidiel a materiálov a pod. )
6. Zákazník má pri uplatňovaní reklamácie práva podľa § 622 a § 623 Občianskeho zákonníka. Práva a povinnosti zákazníka súvisiace s uplatnením a vybavením reklamácie upravuje § 18 a nasl. Zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa.
7. Zákazník sa pri uplatnení reklamácie rozhodne, ktoré z práv podľa § 622 a § 623 Občianskeho zákonníka si uplatňuje. Je povinný k reklamácií priložiť všetky dokumenty a dôkazy, ktoré preukazujú jeho tvrdenia a to najmä pokladničný doklad a doklad o kúpe odevu.
8. Čistiareň odevov na základe dohody so zákazníkom určí spôsob vybavenia reklamácie a to bezodkladne, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité odborné posúdenie kvality alebo rozsahu poskytnutej služby, určí spôsob vybavenia do 30 dní odo dňauplatnenia reklamácie.
9. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr, pričom vybavenie reklamácie trvá najmä 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má zákazník právo od zmluvy odstúpiť. Vybavením reklamácie sa rozumie ukončenie reklamačného konania nápravou nedostatočne poskytnutej služby, vyplatením primeranej zľavy. Ak je
reklamácia neoprávnená Čistiareň odevov reklamáciu zamietne.
10. Ak zákazník reklamáciu uplatnil do 12 mesiacov od zakúpenia služby od Čistiarne odevov, môže Čistiareň odevov reklamáciu zamietnuť len na základe odborného posúdenia. Ak zákazník reklamáciu uplatnil po uplynutí 12 mesiacov od zakúpenia služby a Čistiareň odevov reklamáciu zamietla, musí zákazníkovi odporučiť komu môže reklamáciu zaslať na posúdenie.
11. Čistiareň odevov pri uplatnení reklamácie vydá zákazníkovi potvrdenie. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie ( e-mailom), Čistiareň
odevov doručí potvrdenie o prijatí uplatnenej reklamácie zákazníkovi ihneď. Ak potvrdenie o uplatnení reklamácie nie je možné doručiť ihneď, doručí ho bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie.

POUČENIE O ALTERNATÍVNOM RIEŠENÍ SPOROV

1. Zákazník má právo obrátiť sa na Čistiareň odevov (napr. e-mailom na adresu ( info@perudubnica.sk ) so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým Čistiareň odevov vybavila jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že Čistiareň odevov porušila jeho práva.
2. Ak čistiareň odevov odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovedala do 30 dní od jej odoslania, zákazník má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia podľa § 12 zákona č.391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov.
3. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov je Slovenská obchodná inšpekcia, ktorej zákazník môže podať návrh na adrese: Slovenská obchodná inšpekcia, ústredný inšpektorát. Odbor pre medzinárodné vzťahy a alternatívne riešenie
spotrebiteľských sporov. Prievozská 32.p.p. 29, 827 99 Bratislava 27 alebo elektronicky na
adrese: ars@soi.sk , adr@soi.sk

Tento reklamačný poriadok nadobúda platnosť a účinnosť 01.07.2021.

Kontakt

Adresa prevádzky

Obrancov mieru 350,

018 41 Dubnica nad Váhom

Reklamačný poriadok

Všeobecné dodacie podmienky

Fakturačné údaje